Jiří Hynek Kocman - E. A. POE’S THE RAVEN REDUCED, 1982

Jiří Hynek Kocman 1947
E. A. POE’S THE RAVEN REDUCED, 1982

29 000 Kč

palcový tisk, autorský ruční papír, kůže
20 × 13 × 3,5 cm
sign. raženou značkou JHK č. (49)

LITERATURA
Srov.: Jiří Valoch: J. H. Kocman, Autorské knihy a papíry, Galerie Rudolfinum, Praha 1997, s. 30–32.

 

V osmdesátých letech se v Kocmanově práci prosazují především interpretace celých nalezených knih a objevováni různých podob knih vážících se k několika klíčovým tématům. Především to jsou parafráze Havrana od E. A. Poea, jehož text zredukoval na závěrečnou sekvenci každé sloky – takto redukovaný text je přenesen palcovým tiskem na autorský papír. Počet listů pak odpovídá počtu slok původního textu, a je tedy jeho knižní reflexí. Různé podoby vazby evokují a sémanticky modifikují redukovaný text. Klíčovou inspirací byl Kocmanovi Josef Váchal, k jehož životu a dílu vztahuje řadu realizací, at' již objemem knihy, jejíž jednotlivé listy korespondují s jednotlivými roky Váchalova života, odkazy k jeho dílům, či citacemi z těch, které jsou jemu nejdražší. Bezpochyby právem vidí ve Váchalovi umělce sobě blízkého, který svými individuálně koncipovanými a vlastnoručně realizovanými knihami celou problematiku autorských knih ve velice osobité podobě, někdy možná s dnes těžko přijímaným humorem, předjímal. V Kocmanově práci se syntetizuje intelektuální nadhled utvářený jeho konceptuální zkušeností s mimořádnou senzibilitou a výrazným lyrismem „en detail“ i se stálým zpytováním povahy uměleckého sdělení. Jeho tvorba je dnes uzavřenější, ale také koncentrovanější a nezaměnitelnější než kdy dříve. Nevzdává se přitom svého „konceptuálního zázemí“, neodvrhuje zkušenosti, které byly pro autora před lety tak podstatné, ale zároveň si je jistě vědom kvalit návratu k materiálovosti, docela logicky splývajícího s dobou, kdy se možnosti nejstriktnějších řešení vyčerpaly nejen pro něho, ale i pro mnoho dalších z dřívějších protagonistů. Proto dnes nekteří z nich volí syntetická komplexní řešení, v nichž se opět našlo místo pro ryzí estetické kvality a především pro úhrnnost, komplexnost finálního díla. V kontextu českého umění patří to, co J. H. Kocman dělal a dělá, k nejautentičtějšímu, i když pro některé vnímatele skryto pod mimikry důrazu na zvládnutí řemesla a využívání přitom získaných zkušenosti.
• z textu Jiřího Valocha, J. H. Kocman, Autorské knihy a papíry, Galerie Rudolfinum, Praha 1997

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production