Zbyšek Sion - Chiméry, 1988

Zbyšek Sion 1938
Chiméry, 1988

olej, písek, sololit, autorská lišta
55 x 70 cm
sign. Z. SION 88

PROVENIENCE

Významná moravská sbírka současného umění, darem získáno od autora.

Zbyšek Sion (nar. 1938 v Poličce) žije a pracuje v Poličce. Patří mezi generaci malířů, jež se začala umělecky profilovat v polovině padesátých let v protikladu k vůči tehdy oficiálním realistickým tendencím. Sion vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně, kde se seznámil s Antonínem Tomalíkem, s nímž v roce 1957 nastoupil do přípravného ročníku Akademie výtvarných umění v Praze (absolvoval v roce 1962). Mezi jejich spolužáky byl například Antonín Málek nebo Zdeněk Beran. Členy skupiny, jež se později profilovala neoficiálními přehlídkami Konfrontace I. a. II. v ateliérech Jiřího Valenty a Aleše Veselého, v nichž byla poprvé prezentována česká forma strukturální abstrakce – informel, v té době nejvíce ovlivňovala klasická česká moderna, především Bohumil Kubišta a sbírka Vincence Kramáře nebo přednášky Jaromíra Pečírky. Tak jako zmínění příslušníci generace a Sionovi přátelé, i on na svém počátku tvořil obrazy výrazně ovlivněné právě Kubištou. Pod vlivem o něco starších a již etablovaných umělců ze skupiny Máj, Mikuláše Medka a Roberta Piesena, nebo také Jana Koblasy či Vladimíra Boudníka však Sion čím dál více inklinoval ke zmíněným nezobrazivým tendencím. Důležitou roli také sehrálo jeho člen-ství v Křížovnické škole čistého humoru bez vtipu. Ze zpětného pohledu se však jedná o velmi krátkou etapu Sionovy tvorby. Již na Konfrotacích III. cítil, že se se skupinou, která ostatně nebyla pevně spojená jakýmikoliv manifesty, myšlenkově i formálně rozchází. V polovině šedesátých let se Sion totiž začal věnovat jakési fantaskní figuraci s přetrvávajícími prvky abstrakce (Apokalyptická kobylka, 1965–1966, Pád věže, 1966–1967), v níž pokračoval i v následujících letech. Během let sedmdesátých nesměl oficiálně vystavovat, měl několik občanských zaměstnání. V jeho díle je patrný přechod do manýristické fáze a inspirace starými mistry. Typickým příkladem je dílo Sisyfos (Pocta Velázquezovi) z let 1975–1976, v němž se stejně jako v předchozích obdobích objevuje motiv apokalyptické kra-jiny plné fantaskních starověkých ruin, v níž se objevuje bitevní scénka. V popředí se nachází monumentální figura Sisyfa, nesoucí na svých rame-nou Velázquezovu hlavu a jeho slavné liliputy. Hlavní postava však nemá jasnou lidskou strukturu, je spíše poskládána z jakýchsi navzájem nesouvi-sejících a nesoudržných součástek, rozpadá se. Barevnost tohoto obrazu, jež je typická pro celé Sionovo období 70. i pozdějších let, se pohybuje na škále temné modři, fialové a zelené, na obloze jsou pak dramatické barvy soumraku. Sion se v tomto období plně projevuje jako malíř temných vizí, jeho díla jsou mravní obžalobou společnosti a nesvobodného systému (viz také cyklus Skleník, příznačný již svým názvem). Obrazy Zbyška Siona se během osmdesátých let výrazně zjednodušují, ale neztrácí morální a kritický osten. Malíř při zachování dosavadních postupů a témat klade důraz na celistvost forem, mnohdy mizí složitá pozadí. V druhé polovině osmdesátých let, kdy vznikl i obraz nabízený do aukce s názvem Chiméry (Chiméra, 1988), měl Sion tvůrčí pauzu. Jedná se tedy o obraz výjimečný. Setkáváme se zde se stylizovanými organickými tvary připomínajícími rostlinu, která vyrůstá z temného a ničím neurčeného prostředí. Polysémantický název, jenž odkazuje nejen k postavě z bájné mytologie, ale také k bludným představám, nebo dokonce ke skutečným živočichům žijícím v hlubinách oceánů, nikterak neulehčuje jednoznačný výklad. Jisté je pouze to, že jako dříve, i nyní se jedná o objekt s negativními konotacemi. Sion zde oproti sedmdesátým letům pracoval s pastózními nánosy barvy a plastickou strukturou malby a plátna. Na počátku devadesátých let Sion působil jako pedagog v Ateliéru malby na Akademii výtvarných umění v Praze, kde získal docenturu. V devadesátých letech se jeho tvorba opět více zaměřila na geometrizaci tvarů a srozumitelnější, mnohdy geometrické členění. V roce 1996 proběhla zatím jeho jediná rozsáhlá monografická výstava v Galerii Rudolfinum.

Martin Vaněk

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production